+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

Privacy statement

Algemeen

Dit privacy statement ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door Balance Credit Support (hierna BCS) via haar website (www.balancecreditsupport.nl) en voor de door haar aan klanten aangeboden diensten op het gebied van incasso en administratie.

BCS is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor zover wij het doel en de middelen van de verwerkingen bepalen, zoals bij de verwerkingen via deze website. Bij de uitvoering van onze diensten conform het overeengekomen met onze klanten kwalificeren wij als verwerker en voldoen wij aan de verplichtingen die in deze hoedanigheid op ons rusten.

Wanneer wij actief zijn in de hoedanigheid van verwerker van persoonsgegevens bieden wij onze klanten proactief een verwerkersovereenkomst aan.

Contactgegevens BCS

Balance Credit Support
Baronie 40-42
2404 XG Alphen aan den Rijn
Tel: +31(0)85 048 1131
E-mail: info@balancecreditsupport.nl

Redenen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende redenen:

  1. Om de voor BCS geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  2. Om de diensten op het gebied van incasso en administratie uit te voeren in opdracht van onze klanten.
  3. Om u gebruik te laten maken van en toegang te verlenen tot ons website, portals en andere online omgevingen.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om gesloten overeenkomsten met onze klanten uit te voeren (AVG artikel 6.b). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en u aanbiedingen te doen (AVG artikel 6.f). BCS zal naast de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde grondslagen uw gegevens alleen voor een ander doel verwerken wanneer u daarvoor zelf toestemming hebt gegeven.

Verwerking verschillende soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten. Een deel van deze persoonsgegevens is verplicht om gebruik van onze dienstverlening mogelijk te maken. Daarnaast verzamelen wij aanvullende (persoons)gegevens waarmee wij onze dienstverlening kunnen afstemmen op uw specifieke kwaliteiten en wensen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt, ligt bij u.

Wij verzamelen onder meer de volgende gegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

Klanten

Onze klanten zijn hoofdzakelijk bedrijven (rechtspersonen), waardoor de gegevensverwerking geen persoonsgegevens betreft. Wel zal BCS de contactgegevens (onder meer de naam en het e- mailadres) van de bij klanten werkzame personen die contact opnemen met BCS verwerken.

Schuldenaren/afnemers van onze klanten

Veelal betreft dit bedrijfsgegevens (en dus geen persoonsgegevens). In het geval er voor een correcte uitvoering van de incasso- en administratiedienstverlening namens onze klant de gegevens van een contactpersoon van een schuldenaar/afnemer verwerkt moeten worden, zal BCS ook die gegevens verwerken. Dat gaat dan vaak om de naam, het geslacht en de contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) en gegevens die nodig zijn om de incasso- en administratiedienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld de hoogte van de openstaande vordering.

Indien de schuldenaar/afnemer van een klant van BCS een individuele persoon/consument betreft, worden de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en eventueel contactgegevens verwerkt: e- mailadres en/of telefoonnummer en de gegevens die nodig zijn om de incasso- en administratiedienstverlening uit te voeren.

De verwerking van deze debiteurgegevens gebeurt door ons conform de instructies van onze opdrachtgevers, die de gegevens ook aan ons doorgeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens van onze klanten bewaren wij tot maximaal twee jaar na beëindiging van de relatie en/of na de laatste transactie.

Gegevens van de schuldenaren/afnemers van onze klanten bewaren wij tot maximaal zeven jaar na betaling van de laatste rekening, tenzij met onze klant een andere termijn wordt overeengekomen.

Sub-verwerkers persoonsgegevens

BCS ontvangt uw persoonsgegevens. BCS zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen aan derden. Daarnaast zal BCS uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn, of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, zoals een overdracht aan onze deurwaarderspartner of het laten uitvoeren van een huisbezoek. In alle gevallen wordt met een derde een sub-verwerkersovereenkomst gesloten.

Inzien persoonsgegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@balancecreditsupport.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt BCS een kopie van uw identiteit mee te sturen waarbij uw BSN- nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slot

BCS behoudt zich het recht voor de privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. BCS adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige versie dateert van oktober 2019.