+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Download als pdf

1. Definities

 • De besloten vennootschap Balance Business Support B.V. t.h.o.d.n. Balance Credit Support, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no. 28.075.981.
 • De overeenkomst tussen BCS en de Opdrachtgever, waarbij BCS zich inspant bepaalde diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever.
 • De natuurlijke- of rechtspersoon die met BCS een overeenkomst (van Opdracht) heeft gesloten en voor wie BCS zich inspant een Opdracht uit te voeren.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen BCS en Opdrachtgever. BCS is slechts dan geboden aan van deze voorwaarden afwijkende bedingen indien BCS dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn excl. BTW, heffingen van overheidswege en andere kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De werkzaamheden van BCS betreffen het versturen van precasso-brieven, het adviseren in en uitvoeren van incassodiensten, en het begeleiden van Opdrachtgever gedurende een namens haar gestarte gerechtelijke procedure.
 4. BCS is bevoegd een Opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen. Tevens houdt BCS zich het recht voor tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen. Ingeval BCS zich genoodzaakt ziet haar werkzaamheden op te schorten dan wel tussentijds te beëindigen, geschiedt zulks onverminderd haar recht op vergoeding van haar toekomende provisie, honoraria en van door BCS namens Opdrachtgever betaalde kosten en/of voorschotten.
 5. BCS levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan, en aansprakelijk zijn voor, het ontbreken van een bepaald incassoresultaat.
 6. Opdrachtgever machtigt BCS bij het verstrekken van een Opdracht voor het maken van betaalafspraken namens Opdrachtgever, zulks binnen de redelijkheid en billijkheid.
 7. Indien de Opdrachtgever met zijn afnemer/schuldenaar is overeengekomen dat in geval van overschrijding van de betalingstermijn rente- en incassokosten zijn verschuldigd, zal BCS deze rente- en incassokosten in het algemeen trachten te vorderen op de afnemer/schuldenaar. Zij kan hier echter geen enkele garantie geven.
 8. Indien het noodzakelijk blijkt te zijn voor het innen van de ter incasso uit handen gegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen en/of derden (waaronder verstaan advocaten en deurwaarders) in te schakelen zal BCS dit enkel doen na schriftelijke machtiging van de Opdrachtgever.
 9. Het aanvangen van een gerechtelijke procedure zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de afnemer/schuldenaar van Opdrachtgever minstens eenmaal door BCS schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het aanvangen van een gerechtelijke procedure terstond noodzakelijk maken.
 10. BCS incasseert de gevorderde gelden in het algemeen door middel van eigen rekening van Stichting Cliëntengelden Balance, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no. 76.098.362. De stichting heeft ten doel het ontvangen van derdengelden en andere vermogensbestanddelen in opdracht van BCS, waarvan Opdrachtgever rechthebbende is of rechthebbende blijkt te zijn. Doel hiervan is zekerheid bieden dat in geval van faillissement van BCS, of een beslaglegging hieronder, gelden van de Opdrachtgever gescheiden staan van het vermogen van BCS.
 11. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met BCS een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij een eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch of op andere wijze opgegeven Opdracht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige Opdracht schriftelijk is bevestigd.
 12. Indien de Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert die afwijken van deze voorwaarden gelden deze slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Indien de voorwaarden van de Opdrachtgever wel afwijken dan zullen deze BCS niet binden tenzij BCS deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

3. Bewijs- en gegevensverstrekking

 1. De Opdrachtgever verplicht zich jegens BCS om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot uitvoeren van de Opdracht over te kunnen gaan.
 2. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.
 3. De Opdrachtgever dient te allen tijde door haar op een vordering ontvangen gelden c.q. betalingen direct te melden aan BCS.
 4. De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie (onderzoekskosten) worden door BCS doorberekend aan Opdrachtgever tegen de overeengekomen prijzen.
 5. De Opdrachtgever zal niet eerder dan na overleg met BCS afspraken maken met de afnemer/schuldenaar .

4. Klachten

 1. Reclames over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de beëindiging van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BCS. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, van hetgeen waarover zij heeft gereclameerd dan wel binnen die termijn had kunnen reclameren.
 2. Indien en voor zover nodig de Opdrachtgever naar het oordeel van BCS terecht reclameert, is BCS bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie aan Opdrachtgever te crediteren c.q. te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichting wegens reclames zoals in artikel 3.1 van deze voorwaarden wordt bedoeld.

5. Aansprakelijkheid

 1. Alle door BCS verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de Opdrachtgever. BCS sluit derhalve uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke door haar werkzaamheden zouden zijn veroorzaakt.
 2. Indien en voor zover er op BCS desalniettemin enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat BCS als provisie in de verstrekte Opdracht aan haar Opdrachtgever in rekening had of zou kunnen brengen. De aansprakelijkheid voor gevolg- en bedrijfsschade, waaronder indirecte of directe schade van derden, wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. BCS is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart BCS voor aanspraken van derden, welke verband houden met of voortvloeien uit de door BCS uitgevoerde Opdracht en is verplicht BCS te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 5. BCS is nimmer verplicht de wegen aan te geven waarlangs informatie door BCS zijn of worden ingewonnen.

6. Provisie

 1. Aan de Opdrachtgever zal provisie worden berekend over de geïncasseerde bedragen volgens een vooraf overeengekomen percentage of verdeling van geïncasseerde gelden, op basis van ‘No Cure No Pay’. De provisie wordt altijd berekend over het geïncasseerde bedrag. Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan de bedragen die na het verstrekken een Opdracht aan BCS door, dan wel ten behoeve van een afnemer/schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan BCS, dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever of een (al dan niet aan haar gelieerde) derde plaatsvindt.
 2. Indien 48 uur na ontvangst van de Opdracht een (deel)betaling werd ontvangen, welke van invloed is op de Opdracht, is BCS gerechtigd haar provisie te berekenen. Indien binnen 48 uur blijkt dat er een kruisbetaling heeft plaatsgevonden, kan de Opdracht kosteloos worden teruggetrokken door de Opdrachtgever, e.e.a. ter beoordeling van BCS.
 3. BCS is gerechtigd om 50% van de overeengekomen provisie aan de Opdrachtgever te berekenen over het volle bedrag van de haar ter incasso gestelde vordering, indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld creditering van de factuur of uit commercieel belang), de Opdracht intrekt. Kruisbetalingen welke binnen 48 uur na aanlevering van de Opdracht worden doorgegeven aan BCS zijn uitgesloten.
 4. Indien een vordering gedeeltelijk is voldaan en het restant niet te incasseren blijkt, wordt de provisie pro-rato doorberekend, waarbij uitgegaan wordt van hetgeen dat voldaan is ten opzichte van de totaalvordering, zulks ook de rente en incassokosten.
 5. Indien een vordering geheel niet te incasseren blijkt wordt er door BCS geen provisie in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Kosten voor juridische bemiddeling, schikkingskosten en andere soortgelijke kosten worden, ongeacht het feit of de vordering geïncasseerd wordt, in rekening gebracht bij Opdrachtgever. De kosten van een gerechtelijke procedure, zoals griffiegelden en kosten welke advocaten en deurwaarder doorbelasten, worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 7. BCS is gerechtigd om op basis van de te verwachte kosten een voorschotnota te sturen.
 8. BCS behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen, zulks niet eerder dan één jaar na het sluiten van een overeenkomst of accepteren van een Opdracht.

7. Betalingen

 1. Geïncasseerde gelden worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, in principe doorbetaald na volledige afhandeling van een Opdracht. Na volledige afhandeling van een Opdracht worden gelden binnen 14 dagen doorbetaald. BCS behoudt zich het recht voor de gelden door te betalen onder aftrek van provisies, kosten, BTW en nog eventueel openstaande bedragen.
 2. Opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij BCS haar hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend heeft.
 3. Betalingen door BCS geschieden in Nederlandse valuta tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.
 4. Voor ontvangsten in buitenlandse valuta houdt BCS bij afrekening en doorbetaling de koers van de dag van ontvangst aan.
 5. Indien de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is BCS gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met rente op basis van 1,5% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging van het verschuldigde bedrag met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat of deurwaarder, dit alles tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €75,00.

8. Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van haar verplichtingen, is BCS gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en behoudt BCS het recht schadevergoeding te vorderen.
 2. BCS is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van haar werkzaamheden op grond van artikel 8.1.

9. Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van haar verplichtingen, is BCS gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.
 2. In geval van ontbinding is de opdrachtgever aan BCS provisie verschuldigd, gelijk aan de hoeveelheid indien Opdrachtgever de Opdracht had ingetrokken, zoals bepaald in artikel 6.3.

10. Conversie

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 2. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen wordt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen BCS en Opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, welke tussen Opdrachtgever en BCS mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen die slechts die slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, behoudens wijzigingen te maken door BCS en tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

Download als pdf